วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

โครงการอบรมให้ความรู้ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐

๑๔/๐๙/๒๕๖๐ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกประสบการณ์จริง  โดยมี นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ ชั้น ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page