วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

กิจกรรม/อบรม/โครงการ

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564
โครงการต่อต้านยาเสพติดโลก (วันที่ 26 มิถุนายน 2564)
อบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563
อบรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 15 กันยายน 2563
English Camp
โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครูสามัญประจำปีการศึกษา 2563
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม