วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ข่าวล่ามาเร็ว

กิจกรรมอบรมธรรมะให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยพระอธิการธีระวัฒน์ จารุธรรมโม
กิจกรรมตรวจสารเสพติด โดยคุณครูรณชัย กลางเอก หัวหน้างานปกครอง ได้ดำเนินการตรวจสารเสพติด สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ (8 พค. 60)
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยคุณครู เบญจมาศ นามศิริพงศ์พันธุ์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 (8 พค.60)
กิจกรรมการให้ความรู้ต่างๆ ในการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดยส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องในวันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560 (8 พค. 60)
บรรยายในหัวข้อ “การป้องกันการทะเลาะวิวาทภายในและภายนอกสถานศึกษา” ในโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยท่าน พ.ต.ท.สุลักษณ์ ดวงภมร
ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกท่านสู่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้ทำการจัดเตรียมสถานที่ในการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2650
ครูมะนพ สิงห์ทองและครูมนตรี นาคนิล เป็นกรรมการประเมินเพื่อออกใบรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
เลี้ยงส่งคุณครูวารุศาสน์ จุลอักษร เนื่องในโอกาสย้ายไปทำงานแห่งใหม่คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
เตรียมวัสดุสำหรับการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2560