วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564

ประกาศ

ประกาศ วช.ชย. เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับนสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น
กำหนดการยื่นคำร้องขอแก้
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 👉เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนการยื่นคำร้องแก้ 0/มส. ผ่านระบบ iStudents
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัคร วิชา ขับร้อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่