วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

เรียนดี เรียนฟรี เทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ออกให้บริการวิชาชีพ
สรุปการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนเข้าประสานงานที่อำเภอบ้านเขว้า เกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand ๔.๐
อาชีวะอาสา สารพัดช่างชัยภูมิ อีกวัน คิดฮอดบ้านมากมากและมาก