วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมมอหินขาว วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

Comments

comments