วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

การติวข้อสอบเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดการติวข้อสอบ V-NET  ให้กับนักเรียนชั้น ปวช.3 และนักศึกษาชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET

Comments

comments