วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

ทางวิทยาลัยสารพัดช่างได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมมอหินขาว วันที่ 7 สิงหาคม 2563

Comments

comments