วันอังคาร, 1 ธันวาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

ทางวิทยาลัยสารพัดช่างได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมมอหินขาว วันที่ 7 สิงหาคม 2563