วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

ทางวิทยาลัยสารพัดช่างได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมมอหินขาว วันที่ 7 สิงหาคม 2563

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page