วันศุกร์, 7 สิงหาคม 2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การจัดการงานอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual System)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ได้มีการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา เรื่อง การจัดการงานอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual System) พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ สู่ประเทศไทย ๔.๐ “นครชัยบุรินทร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมตาดโตน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ