วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การจัดการงานอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual System)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ได้มีการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา เรื่อง การจัดการงานอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual System) พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ สู่ประเทศไทย ๔.๐ “นครชัยบุรินทร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมตาดโตน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page