วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๖/๙/๒๕๖๐ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ ชั้น ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page