วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๖/๙/๒๕๖๐ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ ชั้น ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

 

 

Comments

comments