วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561และการสรุปรายงานโครงการปี 2560

เช้าวันที่ 25 กันยายน 2560 งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 และการสรุปรายงานโครงการประจำปี 2560 ขึ้นโดยคุณครูสมบัติ พรธิอั้ว หัวหน้างานวางแผนฯ และท่านรองฯ วีรวรรณ โยทองยศ รองฯ ฝ่ายแผนงานฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง มาเป็นประธานในพิธีเปิด

Comments

comments