วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564

25 พฤศจิกายน 2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้เข้ารับการประเมินมาตรฐาน อวท.ระดับจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายธีรวุฒิ เต็มบุญ รองผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ประธานการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

Comments

comments