วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

กำหนดการยื่นคำร้องขอแก้

กำหนดการยื่นคำร้องขอแก้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1,ปวช.2,ปวช.3)

  1. ติดต่อขอแบบคำร้องแก้ 0 และ มส. ที่งานวัดผลและประเมินผล
  2. นำแบบคำร้องแก้ 0 และ มส. ติดต่อครูผู้สอนในรายวิชาที่ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ภายในวันที่ 12 – 25 มีนาคม 2563
  3. ผลการเรียนที่ยังไม่ประกาศให้นักเรียนและนักศึกษาติดต่อครูผู้สอนในรายวิชานั้นๆ
    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1,ปวส.2)
  4. ติดต่อขอแบบคำร้องแก้ 0 และ มส. ที่งานวัดผลและประเมินผล
  5. นำแบบคำร้องแก้ 0 และ มส. ติดต่อครูผู้สอนในรายวิชาที่ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ภายในวันที่ 12 – 25 มีนาคม 2563
  6. ผลการเรียนที่ยังไม่ประกาศให้นักเรียนและนักศึกษาติดต่อครูผู้สอนในรายวิชานั้นๆ

Comments

comments