วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

กิจกรรมกายบริหาร ช่วงเช้าเนื่องในวันเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ (9 พค. 60)

กิจกรรมกายบริหาร ช่วงเช้าเนื่องในวันเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ (9 พค. 60)

Comments

comments