วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

กิจกรรมตรวจสารเสพติด โดยคุณครูรณชัย กลางเอก หัวหน้างานปกครอง ได้ดำเนินการตรวจสารเสพติด สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ (8 พค. 60)

กิจกรรมตรวจสารเสพติด โดยคุณครูรณชัย กลางเอก หัวหน้างานปกครอง ได้ดำเนินการตรวจสารเสพติด สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิจะต้องปลอดสารเสพติด 100% (8 พค. 60)

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page