วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมตรวจสารเสพติด โดยคุณครูรณชัย กลางเอก หัวหน้างานปกครอง ได้ดำเนินการตรวจสารเสพติด สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ (8 พค. 60)

กิจกรรมตรวจสารเสพติด โดยคุณครูรณชัย กลางเอก หัวหน้างานปกครอง ได้ดำเนินการตรวจสารเสพติด สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิจะต้องปลอดสารเสพติด 100% (8 พค. 60)

Comments

comments