วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

กิจกรรม ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

1.โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

2.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจ 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และการประกอบธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

1.น้ำดื่มสารพัด

2.ร้านสารพัดกาแฟ

3. ร้านสารพัดคาร์แคร์

 

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page