วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

ข้อมูลบุคลากรปี 2562

ข้อมูลบุคลากร

อัตราจำนวนของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น

ก. ข้าราชการ

1.คณะผู้บริหาร                              จำนวน 4 คน

2.ข้าราชการครู                              จำนวน 24 คน

ข.  ลูกจ้างประจำ

1.ทำหน้าที่สอน                             จำนวน – คน

2.ทั่วไป/สนับสนุน                          จำนวน 6 คน

ค. พนักงานราชการ

1.ทำหน้าที่สอน                            จำนวน 4 คน

2.ทั่วไป/สนับสนุน                         จำนวน – คน

ง. ครูจ้างสอน

ทำหน้าที่สอน                            จำนวน 12 คน

จ. เจ้าหน้าที่

ทั่วไป/สนับสนุน                         จำนวน 22 คน