วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ข้อมูลบุคลากร ปี 2563

ข้อมูลบุคลากร

อัตราจำนวนของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น

ก. ข้าราชการ

1.คณะผู้บริหาร                              จำนวน 3 คน

2.ข้าราชการครู                              จำนวน 18 คน

ข.  ลูกจ้างประจำ

1.ทำหน้าที่สอน                             จำนวน – คน

2.ทั่วไป/สนับสนุน                          จำนวน 5 คน

ค. พนักงานราชการ

1.ทำหน้าที่สอน                            จำนวน 4 คน

2.ทั่วไป/สนับสนุน                         จำนวน – คน

ง. ครูพิเศษสอน

1.ทำหน้าที่สอน                            2.จำนวน 21 คน

จ. เจ้าหน้าที่

ทั่วไป/สนับสนุน                         จำนวน 17 คน