วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายจรูญ จงกลกลาง
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ข้าราชการครู (ครูชำนาญการ)

นายวรสร ครสิงห์
ครูพิเศษสอน
นางสาวเพ็ญพักตร์ ชนะชัย
ครูพิเศษสอน