วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายจรูญ จงกลกลาง
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ข้าราชการครู (ครูชำนาญการ)

นางสาววันนิสา เชื่อประทุม
ครูพิเศษสอน
นางสาวชมพูนุช สุวรรณลา
ครูพิเศษสอน