วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564

26 พฤศจิกายน 2564 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประธานเปิดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Comments

comments