วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2563

ทางวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ และงานสวัดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจกรรมฯ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงสุขภาพตนเอง

Comments

comments