วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2563

ทางวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ และงานสวัดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจกรรมฯ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงสุขภาพตนเอง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page