วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2563

ทางวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ และงานสวัดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจกรรมฯ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงสุขภาพตนเอง

Comments

comments