วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

นักเรียนดีศรีวิทยาลัย เก็บเงินได้แล้วนำมามอบให้กับครู

เช้าวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลาหลังเคารพธงชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดยคุณครูยุรนันท์ ผมพันธ์ หัวหน้างานกิจกรรมฯ ได้กล่าวชื่นชมนักเรียนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของเยาวชนที่สังคมต้องการ ได้แก่ นายไพรัตน์ หารมะโน และนายอัศฎาวุธ บุญโยธา นักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ชั้น ปวช.1 โดยมีคุณครูมะนพ สิงห์ทอง เป็นครูที่ปรึกษา ความดีที่นักเรียนทั้งสองคนได้แสดงออกคือ การเก็บเงินได้บริเวณภายในวิทยาลัยได้ จำนวน 1,000 บาท แล้วไม่ได้คิดที่จะถือเอาเป็นของตนเอง ได้นำมามอบให้กับวิทยาลัย ผ่านทางคุณครูยุรนันท์ ผมพันธ์ เพื่อแจ้งไปยังผู้เป็นเจ้าของเพื่อมารับคืน ซึ่งทางวิทยาลัย ต้องขอชื่นชมในความดีครั้งนี้และชื่นชมผ่านไปยังผู้ปกครองที่เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนมา จนลูกๆ ได้ซึมซับและเป็นคนดีของสังคม ขอให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป

และขอขอบคุณ คุณครูเรืองรุ้ง แก้วหย่อง ที่ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการกระทำความดีของนักเรียนทั้งสองคนในครั้งนี้

Comments

comments