วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

นิทรรศการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual System)

๘/๙/๒๕๖๐ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ นครชัยบุรินทร์ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page