วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นิทรรศการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual System)

๘/๙/๒๕๖๐ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ นครชัยบุรินทร์ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

 

 

Comments

comments