วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์

บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์
ลำดับ รายการ
ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์  งานวิทยบริการและห้องสมุด Click
2 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์  ดนตรี Click
3 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์  แผนกงานเพ้นท์ Click
4 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์  แผนกตัดเสื้อชาย,ปักจักร Click
5 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์  แผนกตัดเสื้อสตรี Click
6 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์  แผนกบัญชี Click
7 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์  แผนกเสริมสวย Click
8 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์  แผนกอาหาร-ขนม Click
9 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา Click
10 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์  สาขาคหกรรม Click
11 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์  สาขางานคอมพิวเตอร์ Click
12 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์  สาขางานช่างเชื่อมโลหะ Click
13 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์  สาขางานยานยนต์ Click
14 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์  สาขาเทคนิคพื้นฐาน Click
15 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องหนัง Click
16 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์ งานพัสดุ Click
17 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ Click
18 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร Click
19 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์ ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ Click
20 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ Click
21 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์ ศิลปประดิษฐ์ Click
22 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง Click
23 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ Click
24 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ Click
25 บัญชีรายการวัสดุครุภัณฑ์ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ Click

 

Comments

comments