วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ (วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ)เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียน การสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019