วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ (วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ)เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียน การสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019