วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ (วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ)เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียน การสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019