วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ผลงานวิจัย เรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

ผลงานวิจัย ครูวิสุทธิ์ บุญเสริม


เรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

รหัส ๒๑๐๔ – ๒๐๐๙ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


เอกสารงานวิจัย

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

Comments

comments