วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ฝ่ายบริหาร

นายประทีป อนิลบล
ผู้อำนวยการ
นายสันติ เบ็ญจศิล
รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายวศิน แฝงเวียง
รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายมนตรี เจียงผุดซา
รองฯฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
นายวัฒนา แพงคำดี
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ และฝ่ายแผนงานฯ
นายบรรรพต โครตชาลี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นางอรทัย ทาทิพย์
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวเบญจมาศ นามศิริพงศ์พันธุ์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นายณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายสกลไกร โพธิ์จุมพล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นายมนตรี นาคนิล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายจรูญ จงกลกลาง
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายชวนิติกร นามอามาตย์
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นายนเรศ โภคทรัพย์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายวศิน แฝงเวียง
หัวหน้าแผนกวิชาทักษะชีวิต
นายสุชาติ มณีวรรณ
หัวหน้าแผนกวิชาการดนตรี
นายอาณัติ เหลื่อมศรี
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นายศุภพงศ์ ไชยคำภา
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเสริมสวย
นางเรืองรุ่ง แก้วหย่อง
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
นางพิมใจ ฉัตรศรีพงษ์
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
นางสาวพัชรี กลักโพธิ์
หัวหน้าแผนกแฟชั่นและสิ่งทอ