วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563

ฝ่ายบริหาร

นายประทีป อนิลบล
ผู้อำนวยการ
นายสันติ เบ็ญจศิล
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ และฝ่ายแผนงานฯ
นางวีรวรรณ โยทองยศ
รองฯ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายบรรหาร โครตลี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นางอรทัย ทาทิพย์
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
นางอังสนา อนุตตรังกูร
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นายณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายสกลไกร โพธิ์จุมพล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นายมนตรี นาคนิล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายจรูญ จงกลกลาง
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายบริบูรณ์ สนณรงค์
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ