วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้กับ น.ส.ญาณิศา แสงอรุณ แผนก คอมพิวเตอร์ฯ ปวช.2 โดยมี นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นตัวแทนผู้มอบทุน

Comments

comments