วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ออกให้บริการวิชาชีพ ณ อบต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ นำโดยนายนิพนธ์  โพธิ์ถิรเลิศ และ นางวีรวรรณ โยทองยศ รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแผนกวิชาบัญชี,แผนกช่างยนต์,แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ,แผนกวิชาอาหารฯ,แผนกวิชาการโรงแรม,แผนกวิชาตัดผมเสริมสวย ฯ ได้ออกให้บริการวิชาชีพ ณ อบต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

Comments

comments