วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบพระคุณนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบพระคุณนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขต ในวันที่ 9 มีนาคม 2564

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page