วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบพระคุณ ผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบพระคุณ

นายเจริญ โคตรดี ประธานกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

นายสมศักดิ์ ไปรเวท ตัวแทนศึกษาธิการจังหวัด

พ.ต.ท.สุลักษณ์ ดวงภมร รองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามยาเสพติดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

จ่าเอกโชติวงศ์ ทะมาดี นักวิชาการขนส่ง ชำนาญการ สำนักงาน ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

นายจักรพันธ์ แววสระตัวแทนสถานประกอบการ หจก.ศรีสมวงศ์กลการ จำกัด

นางสาวอภิรดี ศรีโฉม ตัวแทนศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จ

นายบัญชา ดนตรี ตัวแทนผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านโนนนาพวง

นางสาวนิภาพร ประจญกล้า ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน

นายชฎาพร ไชยสัจ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์ปัจจุบัน

นางสาวสุขใจ ดรสีเนตร ครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา

นางสมลักษณ์ ศิลปสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ

นายวีระพล ฝาชัยภูมิ ตัวแทนศิษย์เก่า ช่อระกาอิเล็กทรอนิกส์

และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขต ในวันที่ 9 มีนาคม

Comments

comments