วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดเล็ก

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดเล็ก ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการ นางลำพูน ครอบแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง ประธานอนุกรรมการนายพิชิต วงศ์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อนุกรรมการนายบรรลือศักดิ์ มานาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ อนุกรรมการนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ อนุกรรมการ นางสาวภวิกา โพธิ์ขาว รองอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง อนุกรรมการและเลขานุการ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่ให้การตอนรับ คณะอนุกรรมการ การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2564

Comments

comments