โครงการ » อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

18 กรกฎาคม 2019
55   0

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562
ณ อาคาร 5 ชั้น 2
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

รับชมภาพเพิ่มเติม

Patrick Omameh Authentic Jersey