วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562
ณ อาคาร 5 ชั้น 2
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

รับชมภาพเพิ่มเติม

Comments

comments