วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

อบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563