วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

อวท.หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ รับการประเมินมาตรฐานดีเด่นระดับภาค(29พย.62)