วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

แผนกวิชาการบัญชี

นางอังสนา อนุตตรังกูร
หัวหน้าแผนกวิชา

ข้าราชการครู (ครูชำนาญการพิเศษ)

นางเรืองรุ้ง แก้วหย่อง
ข้าราชการครู

(ครูชำนาญการพิเศษ)

นางสาวเบญจมาศ นามศิริพงศ์พันธุ์
ข้าราชการครู

(ครูชำนาญการพิเศษ)

นางสาวเมริน ขำชัยภูมิ
ครูพิเศษสอน