วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

แผนกวิชาการโรงแรม

นางอรทัย ยิ้มน้อย
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

(ครูชำนานการพิเศษ)

นางสาวภัคนที บุญฤทธิ์
ครูพิเศษสอน
นางสาวศิริเพ็ญ ก้อนสิงห์
ครูพิเศษสอน