วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

แผนกวิชาการโรงแรม

นางอรทัย ยิ้มน้อย
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

(ครูชำนานการพิเศษ)

นายณัฐพล สองหลวง
ข้าราชการครู

(ครูผู้ช่วย)

นางสาวพลอยไพลิน กรมขุนทด
ครูพิเศษสอน