วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายบริบูรณ์ สนณรงค์
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ครูพิเศษสอน

นายปริวัตร ธงทอง
ครูพิเศษสอน
นายเนติพงษ์ กล้าหาญ
ครูพิเศษสอน