วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายชวนิติกร นามอามาตย์
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ครูพิเศษสอน

นางสาวพิชชาพร ศิริภาค
ครูพิเศษสอน
นางสาวดวงกมล เพียรธรรม
ครูพิเศษสอน
นายวสันต์ อินตาพวง
ครูพิเศษสอน