วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

แผนกอิเล็กทอร์นิกส์

นายณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์
หัวหน้าแผนกวิชา

ข้าราชการครู (ครูชำนายการ)

นายรุ่งโรจน์ พงษ์วิเศษ
ครูพิเศษสอน
นายวสันต์ มาตเริง
ครูพิเศษสอน