วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564  โดยมีการวัดอุณหภูมิ สวมแมส เว้นระยะห่าง ใช้เจลล้างมือ ตามหลัก D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด โดยได้รับเกียรติจากนายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประธานกล่าวเปิด โครงการฯ และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ทราบถึงแนวทางและรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้เข้ามาสังเกตุการณ์ในการจัด

Comments

comments