วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ 2565

1.งานกิจกรรม

2.งานสวัสดิการ

3.งานวัดผล

4.งานแนะแนว

5.งานทะเบียน

6.งานการเงิน

7.งานครูที่ปรึกษา

8.งานโครงการพิเศษ

9.งานการค้า

10.งานปกครอง

11.งานทวิภาคี

Comments

comments