วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

                                  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.3 และนักศึกษาชั้น ปวส.2

 

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page