วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

                                  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.3 และนักศึกษาชั้น ปวส.2

 

 

 

Comments

comments