วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

๑๕/๐๙/๒๕๖๐ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๐  โดย พ.ต.ท. สุลักษณ์ ดวงภมร รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรในงาน ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ ชั้น ๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

 

Comments

comments