วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

๑๕/๐๙/๒๕๖๐ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๐  โดย พ.ต.ท. สุลักษณ์ ดวงภมร รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรในงาน ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ ชั้น ๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page