วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

โครงการสานพลังสร้างมาตราการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยภูมิ 1/2560

การประชุมชี้แจง วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่องโครงการสานพลังสร้างมาตราการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยภูมิ 1/2560 มีนายอดิศักดิ์ ศักดิฤทธิ์ ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม โดยอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิและผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 2.นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเน็จณรงค์ 3.นายกลิ่น จันทะพอน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 4.นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 5.นายบรรหาร โคตะลี ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 6.นายไพโรจน์ ระเบียบนา ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ

Comments

comments