วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

โครงการสานพลังสร้างมาตราการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยภูมิ 1/2560

การประชุมชี้แจง วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่องโครงการสานพลังสร้างมาตราการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยภูมิ 1/2560 มีนายอดิศักดิ์ ศักดิฤทธิ์ ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม โดยอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิและผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 2.นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเน็จณรงค์ 3.นายกลิ่น จันทะพอน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 4.นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 5.นายบรรหาร โคตะลี ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 6.นายไพโรจน์ ระเบียบนา ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page