วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID Plan) และ กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2561 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้จัดอบรมโครงการการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) และ กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรสายการสอนทุกคนของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 2  โดยมีนายกลิ่น จันทะพอน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และ นายยงยุทธ ใจซื่อดี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page