วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สรุปรายงานแผนปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่าง

จัดอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

โครงการสรุปรายงานแผนปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561

Comments

comments