วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สรุปรายงานแผนปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่าง

จัดอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

โครงการสรุปรายงานแผนปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page