วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สรุปรายงานแผนปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่าง

จัดอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

โครงการสรุปรายงานแผนปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561

Comments

comments