วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สรุปรายงานแผนปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่าง

จัดอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

โครงการสรุปรายงานแผนปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561

Comments

comments