วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

vxccv

Comments

comments