วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้(24 พค.60) พบกับคุณครูบรรพต โคตรชาลี คุณครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ ทำหน้าที่หัวหน้างานโครงการพิเศษ

กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้(24 พค.60) พบกับคุณครูบรรพต โคตรชาลี คุณครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ ทำหน้าที่หัวหน้างานโครงการพิเศษ มีเรื่องที่จะมาแจ้งให้นักเรียน นักศึกษาทราบดังนี้

  • วิทยาลัยฯ จะดำเนินโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน(Fixit thailand 4.0)  โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือ อำเภอบ้านเขว้า ในเดือน มิถุนายน 2560 นี้ ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นช่วยเหลือชาวบ้านผู้มีรายได้น้อย ลดค่าใช้จ่าย และในส่วนของวิทยาลัยเอง ยังเป็นการนำนักศึกษาออกสู่ภาคปฏิบัติ สร้างประสบการณ์จริง เกิดความชำนาญ ในการที่จะต้องออกไปประกอบอาชีพ และยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี สมกับปรัชญาของวิทยาลัยว่า “หมั่นศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำประโยชน์สู่งสังคม
  • โครงการจัดหาหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากเล็งเห็นว่านักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีการใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางมาเรียน อาจจะเกิดอันตรายได้ ในเวลาอันใกล้นี้ นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีหมวกนิรภัย 100%
  • เรื่องสุดท้ายครูบรรพต ได้ฝากไว้สำหรับผู้มีใจรักกีฬาเปตอง เนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเคยได้เป็นตัวแทนประเภทกีฬาเปตอง ไปแข่งขันระดับภาคหลายครั้งแล้ว ดังนั้นถ้าใครสนใจให้มาแจ้งได้ที่ครูบรรพต หรืออีกชื่อครูมดแดง

Comments

comments