วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

20 พค. 60 การฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามดูแลผู้เรียน(SMIS)

20 พค. 60 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้จัดโครงการการฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามดูแลผู้เรียน(SMIS) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์โปรแกรมจาก วิทยาลัยการอาชีพสอง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารข้อความ(SMS) ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรม และการเข้าชั้นเรียนของ ผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ให้ผู้ปกครองทราบ ตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาที่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดยมีเป้าหมายเพื่อการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

โดยได้รับเกียรติจากนางวีรวรรณ โยทองยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือจากคณะครูผู้สอนทุกท่านเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี ทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ

 

Comments

comments