วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

22 พค. 60 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เช้า 22 พค. 60 กิจกรรมอบรมให้ความรู้หน้าเสาธง ประจำวัน

  • คุณครูว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ ผมพันธ์ หัวหน้างานกิจกรรม ประชาสัมพันธ์กำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ (อวท.) โดยมีกำหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
  • คุณครูรณชัย กลางเอก หัวหน้างานปกครอง ได้พบกับนักเรียน นักศึกษาในเรื่องของ
    • การแต่งกาย ได้รับคำชมว่าผ่านไป 1 สัปดาห์ มีการแต่งกายของนักศึกษาในระดับ ปวส. มีความเรียบร้อยถูกต้องมากขึ้น
    • การขับขี่ยานพาหนะเข้ามาในวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัย และให้ดับเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วเข็นเข้าที่ให้จอดเท่านั้น
    • การยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอบายมุขต่างๆ เมื่อมีการตรวจพบ จะต้องมีบทลงโทษตามการกระทำความผิดนั้นๆ

Comments

comments